30.04.2021 | Zprávy

Dlouhodobé sucho je velké téma, které má dopady na život lidí. Od zemědělství a lesnictví, přes vysychající studny, po problémy se suchem v krajině. Řešení dopadů sucha pak často vyžaduje velké investice a významné druhotné náklady. Jedním z řešení je omezování spotřeby pitné vody, a právě s tím můžou pomoci technologie, které umožňují využívat v některých případech mírně znečištěnou vodu z domácností a kanceláří – tedy takzvanou šedou vodu.

Jak to může fungovat?

Za šedou vodu označuje norma ČSN 12056 o vnitřní kanalizaci splaškovou vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Nejčastěji jde o vodu z umyvadel, van a sprch, kuchyní a myček nebo praček. 

Šedá (i srážková) voda může být prakticky bezproblémově využita namísto pitné vody ke splachování toalet. Funguje to tak, že voda, která odchází ze sprch, umyvadel, případně praček nejde do kanalizace, ale je zachytávána. Následně je čistícím systémem přefiltrována a stává se z ní tzv. bílá voda. Tato voda se pak čerpá při napouštění nádržek toalet a následně odchází do kanalizace. 

Do zásobníku s bílou vodou je možné přivádět také vodu dešťovou a využívat pro splachování i ji. Na přívod bílé vody je napojena pitná nebo užitková voda (např. ze studny) pro doplňování v případě, že by nastal nedostatek šedé či dešťové vody.

Jaký je přínos?

Využitím šedé vody z umyvadel, sprch, van, praček a dalších spotřebičů je možné nahradit i 40 až 50 % spotřeby pitné vody v budovách. To přináší i nemalé finanční úspory.

Využití šedé vody také zlepšuje hodnocení budov ve většině systémů hodnocení udržitelnosti budov. Taková mezinárodně uznávaná certifikace osvědčuje využití dobré praxe při stavbě a provozu budov z hlediska životního prostředí, což mimo jiné znamená snížení provozních nákladů.

Je-li větší část šedé vody teplá, může být současně využita k úspoře energie na vytápění nebo předehřev teplé užitkové vody. V praxi to pak vypadá tak, že teplá odpadní voda prochází tepelným výměníkem, ve kterém svoje teplo předá přicházející čisté vodě nebo vodě kolující v topení. Šedá voda zbavená tepla pak putuje na přečištění a další využití.

Foto: Technologie na využití tzv. šedé vody je instalovaná v suterénu obytného domu. Přečišťuje vodu z umyvadel, sprch a van a dokáže ji využít ke splachování toalet.

Foto: Projekt Botanica K je bytový dům v Praze, v němž je umístěna technologie k využívání tzv. šedé vody. Jeho obyvatelé tak ušetří více než čtvrtinu pitné vody.

Foto: Už v prvním roce se ukázalo, že systém umístěný v bytovém domě v projektu Botanica K je funkční a lze ho tedy využít i pro další bytové domy.

Co pro to udělat? 

Pro využití v budovách je potřeba dvojí odpadní vedení (oddělení splašků a šedé vody pro recyklaci), a dvojí rozvod vody (odděleně pitné a šedé), soustava filtračních nádrží a čerpadel. 

Pokud chce developer v plánované výstavbě například bytového komplexu nebo kanceláří využít šedou vodu, zapracuje se tento systém do projektové dokumentace a projde stavebním řízením společně s celým projektem.

V případě, že by měl být tento systém nově zaveden ve starších budovách, je potřeba počítat s novými vodoinstalacemi a rozvody, přidat systém čištění a druhé vedení do splachovacího systému (využití pro napouštění nádržek toalet).

Toto je možné realizovat bez stavebního povolení nebo ohlášení. Pokud se tedy nebude současně zasahovat do konstrukcí stavby, měnit její vzhled, způsob užívání nebo nejde o kulturní památku.

Jak může obec podpořit využívání šedé vody?

Obec může jako řešení problémů se suchem žádat od stavebníků využívání šedé vody v novostavbách určitých parametrů, například nových bytových domech nebo kancelářských komplexech. Možným nástrojem k tomu jsou tzv. zásady pro spolupráci obce s investory, jejichž přípravu městům nabízejí Frank Bold Advokáti, aktuálně se připravují například v Jihlavě, Brně nebo v Praze a další města se postupně přidávají. Právě jejich prostřednictvím je možné dosáhnout prosazení prvků takzvané modrozelené infrastruktury.

Město může také dotovat systémy využití šedé vody ze svého rozpočtu, například pro drobné stavebníky (rodinné domy, revitalizace starších obytných domů). V neposlední řadě je možné podpořit informovanost občanů o možnostech využívání šedé vody. 

Inspirace z praxe

Zajímavou inspirací využívání šedé i dešťové vody může být projekt bytového domu Botanica K z dílny společnosti Skanska. Zde je pro splachování toalet využita přečištěná voda z umyvadel, van a sprch. Systém je navíc napojen na vlastní akumulační nádrž, a jako záloha v případě nedostatku vody šedé může sloužit dešťovka. Ta se zde ale primárně využívá pro zalévání zeleně v okolí domu. Retence dešťových vod je zajištěna i díky zeleným střechám, navrženým nad prostorem garáží a některých bytů. V areálu není žádný trvalý zavlažovací systém.

Data o spotřebě vody jsou sbírána a prokazují vysokou efektivitu systému a jasné úspory. Po prvním roce užívání systému šedé vody ušetřil bytový dům o 99 bytových jednotkách 26 % běžné spotřeby pitné vody. Z celkového nátoku pitné vody do domu o objemu 4 834 m3 bylo pro splachování WC za rok recyklováno 1 241 m3 šedé vody.

Text vznikl v rámci projektu Udržitelného stavitelství společnosti Frank Bold Advokáti.